VỌNG NGUYỆT Trăng đùa tán liễu cảnh ngời đêm

VỌNG NGUYỆT
Trăng đùa tán liễu cảnh ngời đêm
Vén nhẹ mành sương, dỗ cỏ mềm
Hằng bóng tỏa duyên làm ngõ dịu
Ngọc vầng thêu ánh khảm trời êm
Căng tròn dáng đẹp xinh bừng cõi
Diễm ảo màu xanh sáng rực thềm
Rằng khách mặc say lòng mãi ngỏ
Đăng vần trải khúc mộng dài thêm
Thêm dài mộng khúc trải vần đăng
Ngỏ mãi lòng say mặc khách rằng
Thềm rực sáng xanh màu ảo diễm
Cõi bừng xinh đẹp dáng tròn căng
Êm trời, khảm ánh thêu vầng ngọc
Dịu ngõ, làm duyên tỏa bóng Hằng
Mềm cỏ, dỗ sương, mành nhẹ vén
Đêm ngời cảnh liễu tán đùa Trăng!
Thám Hoa
NGẮM TRĂNG
( Thuận nghịch độc)
Trăng tỏa chiếu hồ rực sáng đêm
Lặng yên trời đất phủ sương mềm
Hằng cung bóng thả tơ vàng dịu
Ngọc thỏ hình soi áng lụa êm
Căng mịn sắc màu xanh điện cõi
Diễm trang ngời vẻ rạng hoa thềm
Rằng mơ đã đắm say hồn mộng
Đăng xướng khởi tình ý đượm thêm
Thêm đượm ý tình khởi xướng đăng
Mộng hồn say đắm đã mơ rằng:
Thềm hoa rạng vẻ đài trang diễm
Cõi điện xanh màu sắc mịn căng
Êm lụa áng soi hình thỏ ngọc
Dịu vàng tơ thả bóng cung hằng
Mềm sương phủ đất trời yên lặng
Đêm sáng rực hồ chiếu tỏa trăng
Cư- Nguyễn

2 thoughts on “VỌNG NGUYỆT Trăng đùa tán liễu cảnh ngời đêm”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *