Xin được điểm lại 1 vài hình ảnh cho hội thảo Kinh tế Việt Nam 2018 nhận diện và hành động được PTI tổ chức tại HCM hôm nay

Xin được điểm lại 1 vài hình ảnh cho hội thảo : ” Kinh tế Việt Nam 2018- nhận diện và hành động” được PTI tổ chức tại HCM hôm nay. Trân trọng cảm ơn các nhà tài trợ, hội đồng... Read More

Xin được điểm lại 1 vài hình ảnh cho hội thảo Kinh tế Việt Nam 2018 nhận diện và hành động được PTI tổ chức tại HCM hôm nay

Xin được điểm lại 1 vài hình ảnh cho hội thảo : ” Kinh tế Việt Nam 2018- nhận diện và hành động” được PTI tổ chức tại HCM hôm nay. Trân trọng cảm ơn các nhà tài trợ, hội đồng... Read More

Xin được điểm lại 1 vài hình ảnh cho hội thảo Kinh tế Việt Nam 2018 nhận diện và hành động được PTI tổ chức tại HCM hôm nay

Xin được điểm lại 1 vài hình ảnh cho hội thảo : ” Kinh tế Việt Nam 2018- nhận diện và hành động” được PTI tổ chức tại HCM hôm nay. Trân trọng cảm ơn các nhà tài trợ, hội đồng... Read More

Xin được điểm lại 1 vài hình ảnh cho hội thảo Kinh tế Việt Nam 2018 nhận diện và hành động được PTI tổ chức tại HCM hôm nay

Xin được điểm lại 1 vài hình ảnh cho hội thảo : ” Kinh tế Việt Nam 2018- nhận diện và hành động” được PTI tổ chức tại HCM hôm nay. Trân trọng cảm ơn các nhà tài trợ, hội đồng... Read More