Những sản phẩm xây dựng cơ bản nào được áp dụng thuế doanh thu thay thuế giá trị gia tăng?

Ban chỉ đạo triển khai các Luật thuế mới (LTM) Bộ xây dựng đã nghiên cứu thực trạng triển khai Luật thuế mới ở doanh nghiệp, kiến nghị kịp thời những điểm chưa hợp lý cần tháo gỡ. Sau kiến... Read More