Sản phẩm hóa học dũng trong xây dựng thị trường mới đầy hứa hẹn

Trong những năm gần đây, ở nước ta tốc độ xây dựng được đẩy nhanh chưa từng có. Kỹ thuật xây dựng có những tiến bộ vượt bậc, so với trước đây, ngành xây dựng có những đặc điểm nổi... Read More

Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Hồ Tây phải dãn tiến độ

Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quanh Hồ Tây nhằm bảo vệ cảnh quan, môi trường và chống lấn chiếm này đã được thành phố Hà Nội xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Tiến... Read More