Nhiệm vụ chức năng của chính quyền đô thị trong cơ chế thị trường

Do trực tiếp điều hành nền sản xuất và phân phối sản phẩm, bộ máy nhà nước ở chế độ hành chính bao cấp rất cồng kềnh. Nhưng nguy hại nhất là Nhà nước không phát huy được tính năng động... Read More